AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 2012/13

DOGV 6798 del 18/06/2012

CONVOCATÒRIA D’ AJUDES ASSISTENCIALS

 DE MENJADOR CURS 2012/13

ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

 Model de Sol:licitud

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Sol·licitud dels pares o tutors de l’alumne en model oficial que es proporciona en el centre educatiu.
 • Fotocòpia del D.N.I. / N.I.E. dels pares o tutors.
 • Fotocòpies del Llibre de Família de totes los membres de la unitat familiar, si hi ha variacions o si no obren en el nostre poder.
 • Documentació sobre circumstancies familiars especials (orfandat, monoparentalitat, discapacitacions,  atur, etc.)

PRESENTACIÓ DE LES  SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

 • En la direcció del centre.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 27 de Juny.
 • HORARI:  De dilluns a divendres: de 9:30 a 10:15 hores

6.2. A l’efecte de determinació de la composició de la unitat familiar es tindrà en compte el que disposa l’article 21 de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat, amb la qual cosa es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació. Per a la justificació d’este fet s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud un certificat mèdic oficial o informe de la història obstètrica, emesos pel facultatiu de la sanitat pública que atén la gestant. En tot cas, s’ha de fer constar la data prevista per al part.

 

6.3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisca amb el sol·licitant de l’ajuda.

No obstant, i això s’aplicarà també en relació amb la viudetat del pare o de la mare, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

 

8.3. Acreditació de les circumstàncies sociofamiliars:

– L’abandó familiar s’acreditarà per mitjà d’informe de Servicis Socials.

– L’acreditació de la situació de desocupació o desocupació laboral del pare i de la mare i/o tutors, sense prestacions, requerirà la presentación de dos certificats: un de l’INEM i un altre del SERVEF on s’acredite la dita circumstància.

– La condició de refugiat polític s’acreditarà per mitjà de la presentación de l’original o còpia de la documentació facilitada pel Ministeri de l’Interior.

– En el cas de la circumstància «família monoparental», esta condició haurà de quedar fefaentment acreditada, amb l’aportació, segons corresponga, del llibre de família i, a més, certificat de defunció en cas de viudetat o sentència judicial ferma de separació o divorci, per mitjà

de certificat municipal de convivència o informe dels servicis socials, atés que la convivència de la mare o el pare fadrins, separats, divorciats o viudos, amb una altra persona amb la qual mantinguen una relació d’afectivitat, encara que esta no estiga regularitzada, exclou la condició de família monoparental i, en conseqüència, els beneficis atribuïts a esta.

– La condició de toxicòman, alcohòlic o reclús s’acreditarà per mitjà de certificat del/la directora/a del centre penitenciari o certificat acreditatiu expedit per un metge especialista, i la puntuació prevista s’aplicarà per cada circumstància concurrent i per cada membre de la unitat familiar (mare i/o pare) respecte al qual s’acredite.

– Per a acreditar la condició de família nombrosa s’ha d’aportar títol o carnet de família nombrosa en vigor, o llibre de família. En cas que s’aplique el que disposa l’article 21 de la Llei 6/2009, de Protecció a la Maternitat, de manera que es compute el nombre de fills que espere la dona gestant, s’haurà d’aportar certificat mèdic que acredite l’embaràs, en els termes establits en l’apartat 6.2 d’esta resolució.

– Per a acreditar la discapacitat de l’alumne o alumna o de qualsevol altre membre de la unitat familiar, s’ha d’aportar original o còpia de la qualificació oficial de discapacitat superior al 33% expedida per la Conselleria de Benestar Social, i igualment s’aplicarà la puntuació prevista per cada membre de la unitat familiar que acredite esta condició.

Publicat dins de General | Envia un comentari

AJUDES TRANSPORT ESCOLAR CURS 2012/13

DOGV 6798 del 18/06/2012

AJUDES TRANSPORT ESCOLAR CURS 2012/13

Model de Sol·licitud

La prestació del servei escolar complementari de transport podrà adoptar una de les següents modalitats:

a)   Transport escolar col·lectiu.

b)  Autorització Especial de Transport (alumnes d’ Infantil).

c)  Ajudes individuals de transport escolar.

SOL·LICITUD

Els pares o tutors dels alumnes han de presentar a la direcció del centre la següent documentació:

1)       Sol·licitud de transport o d’ajuda individual en model oficial que els serà facilitada al centre escolar.

2)       Fotocòpia del DNI del pare i de la mare (o tutors).

3)       Certificat de residència, expedit per l’Ajuntament corresponent on conste el domicili habitual i la distància al centre. Sols si han canviat de domicili.

EL TERMINI DE SOL·LICITUD ACABA EL DIA 27 DE JUNY.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Calendari i el procediment d’admissió curs 2012/13

Segons la RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d’Educació, Formació i Treball de València, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2012-2013. [2012/2796]

(Polse ací per vore la Resolució)

PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:
– E. Infantil i E. Primària: del 7 al 16 de maig.

CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA:
– Matrícula d’alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial: del 18 al 27 de juny.
CALENDARI D’ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
– Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: el 4 de juny.
– Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: del 4 al 6 de juny.
– Contestació per escrit a les reclamacions presentades davant del consell escolar de centre: l’11 de juny.
– Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: el 13 de juny.
– Les reclamacions contra les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga per a centres públics, es formularan en el termini de 2 dies hàbils des de la seua publicació davant de la Comissió d’Escolarització (fins al 15 de juny inclusivament).
Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d’un mes.
L’alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar davant de les llistes definitives d’admesos, denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons el que preceptua l’article 38.5 de l’Orde de 27 d’abril del 2007.

Publicat dins de General | Envia un comentari

XXV TROBADA DE LES ESCOLES EN VALENCIÀ

                        XXV TROBADA DE LES ESCOLES EN VALENCIÀ


 

Com cada any, hi ha la possibilitat d’adquirir les samarretes per a la XXV Trobada d’Escoles en valencià (a celebrar a València el 13/05/2012), porten un dibuix davant i  darrere exclusiu disseny del Mariscal, en roig i lletres blanques, que podeu veure en Direcció.

Les famílies que en vulguen han de fer la comanda i entregar-la al tutor/tutora fins el dilluns dia 12 de març. El preu de cada samarreta és de 8 Euros (totes de mànega curta). Cal fer el pagament en el moment de  l’encàrrec. A la Direcció del Centre hi ha una mostra de cada talla per poder comprovar-ho.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Bon Nadal i Feliç 2012

Otra vez
escucho aproximarse

como el fuego en el humo,
nacer de la ceniza terrestre
la
luz llena de pétalos,
y apartando la tierra

en un río de espigas

llega el sol a mi boca
como
una vieja lágrima enterrada

que vuelve a ser semilla.

 

Naciendo en los bosques

(Pablo Neruda)

Que aquests dies siguen

llavors d’esperança.

 

Que fructifiquin la nostra sensibilitat i solidaritat

amb aquelles persones que pateixen necessitat,

i actuem davant qualsevol situació que reclame

justícia, compassió,

tendresa, l’amor.

 

I que tot l’any caminem junts construint una societat més justa,

que valore les persones sense cap tipus d’exclusió o discriminació.

 

Targeta guanyadora:

Maya Saleh Rosales 5InfB

 

 

Comunitat Escolar del

CEIP “Dr. Vicente Trenco”

Moncada

46015617@edu.gva.es

Publicat dins de General | Envia un comentari

Resultats eleccions Consell Escolar de Centre

SECTOR PROFESSORS/ES:

Mª CARMEN GARCÍA ARACIL                             23 VOTS
Mª DOLORES PAVIA VIZCAINO                         21 VOTS
JOSEFA MOLINS                                                      20 VOTS

SUPLENTS:

AMPARO ORTÍ ESPINOSA

NOMBRE DE VOTANTS                                 29
TOTAL CENS                                                    33
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ:         87.87%

SECTOR MARES I PARES:

INMACULADA VALERO REIG                             46 VOTS
ARISTÓTELES GURIÉRREZ OVIEDO              45 VOTS
SONIA MELE PUERTO                                          44 VOTS
ISABEL CORONADO FRÍAS                                 43 VOTS

SUPLENTS:

INMACULADA LLANA BELLOCH
ANA MARÍA RUIZ PICAZO
ÁGUEDA VILLEGART BELLIDO
BEATRIZ SIRGADO PÉREZ

NOMBRE DE VOTANTS                                 74
TOTAL CENS                                                  443
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ:       16,7%

Publicat dins de General | Envia un comentari

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR (SECTOR MARES/PARES)

Recordem que:

Les eleccions  són el dilluns 28 de novembre.

De  9’30 a 10,30  i de 12:30 a 13:30 h. pel matí i de 15:30 h a 19’30 per la vesprada, en la sala d’usos múltiples del centre.

Cal portar un document acreditatiu: DNI, Passaport, Carnet de Conduir… A més a més, per tal d’obtindre la màxima participació, podrà efectuar-se el vot, no hi sent físicament present, aportant un representant de l’elector, fotocòpia del DNI i dipositant la papereta en sobre tancat.

 Aquests són els candidats:
Coronado Frías, Isabel
Gutiérrez Oviedo, Aristóteles
Llana Benlloch, Inmaculada
Mele Puerto, Sonia
Ruiz Picazo, Ana Mª
Sirgado Pérez, Beatriz
Valero Reig, Inmaculada
Villegart Bellido, Águeda

 Es podrà marcar fins a 6 candidats a la papereta de vot.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Llistat definitiu ajudes menjador

Amb data 13 d’octubre ens comuniquen que  l’ajuda de menjador escolar per al curs 2011-12 queda així:

* els alumnes  amb 17 punts (al llistat amb una A) tenen el 100% d’ajuda
* els alumnes  amb 16 punts (al llistat amb una B) tenen el 70%
* els alumnes  amb 15 punts (al llistat amb una C) tenen el 50%

Per vore la llista definitiva polse ací.

Publicat dins de General | Envia un comentari

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

FULL INFORMATIU Nº 1

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha convocat eleccions corresponents a la segona renovació dels consells escolars dels centres docents no universitaris.

Per a l’elecció dels representants dels pares i mares, seran electors y elegibles tots els pares, mares o tutors legals de l’alumnat que estiga matriculat al centre y que figuren en el cens.

Al tauler d’anuncis del col·legi figuren els censos electorals.

CALENDARI  D’ACTUACIONS:

La Junta Electoral ha establert el següent calendari electoral:

 • Publicació del cens electoral: 16 d’Octubre.
 • Reclamacions al cens electoral: fins el 31 d’Octubre.
 • Termini d’admissió de candidatures: fins el  17 de novembre.
 • Publicació de la llista provisional de candidats: el 18 de novembre.
 • Termini para possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins el día 21 de novembre.
 • Eleccions: el dia 28 de novembre.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Els pares, mares o tutors legals de l’alumnat que vulguen ser candidats, presentaran la candidatura per escrit en la direcció del centre.

Poden obtindre ací els models per a presentar candidatura:

pares/maresmestres

VOT PER CORREU:

Podran emetre el seu vot per correu. Les instruccions estan indicades al tauler d’anuncis.

A més a més, per tal d’obtindre la màxima participació, podrà efectuar-se el vot, no hi sent físicament present, aportant un representant de l’elector, fotocòpia del DNI i dipositant la papereta en sobre tancat.

EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE ES L’ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN EL GOVERN DELS CENTRES.

PARTICIPAR EN LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR ES UNA FORMA

D’ INTERVINDRE EN EL PROCÉS EDUCATIU DELS FILLS I DE LES FILLES.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Llibres de text 2011-12

Ja tenim el Llistat dels llibres i material per al curs 2011-12.
Poden passar per secretaria i obtindre la relació de cada grup.

Al fitxer adjunt estan tots els Llibres del Col·legi, però els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària cal que vegen la llista personalitzada de secretaria.

Gràcies a la Campanya de reutilització de Llibres, podem estalviar la compra de part del material.

A principi de setembre repartirem el Bonollibre per als alumnes de Primària i el Val de 20€ que facilitarà l’Ajuntament per als alumnes d’Infantil.

Publicat dins de General | Envia un comentari